top of page

ភាពជាដៃគូដែលមានសមធម៌

រវាង  សហគមន៍ព្រៃឈើ  និងអង្គការនានានៅគ្រប់វិស័យសេដ្ឋកិច្ច សង្គមស៊ីវិល និងរដ្ឋាភិបាល

ប្តេ​ជ្ញា​ចិត្ត
  ជំរុញហិរញ្ញវត្ថុអាកាសធាតុដោយផ្ទាល់ទៅកាន់ ជនជាតិដើមភាគតិច ម្ចាស់ប្រពៃណី និងសហគមន៍មូលដ្ឋាន។

GettyImages-1018492984_edited.jpg

អង្គការភាពជាដៃគូរវាងប្រជាជននិងព្រៃឈើ

ប្រកាស

ដើម្បីសម្រេចបាននូវគោលដៅអាកាសធាតុឆ្នាំ 2030 របស់យើង។

ក្នុងការបញ្ឈប់ការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើដោយការធ្វើមាត្រដ្ឋានអភិរក្សប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ី និងការអភិវឌ្ឍន៍សេដ្ឋកិច្ចផ្អែកលើព្រៃឈើ ដឹកនាំដោយនិងរៀបចំឡើងសម្រាប់សហគមន៍ព្រៃឈើ។

OPEN LETTER:
GLobal south voices in support of RIGHTS-BASED redd+

ក្នុងការបញ្ឈប់ការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើដោយការធ្វើមាត្រដ្ឋានអភិរក្សប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ី និងការអភិវឌ្ឍន៍សេដ្ឋកិច្ចផ្អែកលើព្រៃឈើ ដឹកនាំដោយនិងរៀបចំឡើងសម្រាប់សហគមន៍ព្រៃឈើ។

ជនជាតិដើមភាគតិច ម្ចាស់ប្រពៃណី និង  សហគមន៍មូលដ្ឋានគឺជាដៃគូដ៏សំខាន់ ដើម្បីសម្រេចបាននូវគោលដៅអាកាសធាតុសកល។ ការគ្រប់គ្រង ភាពជាអ្នកដឹកនាំ និងការចូលរួមយ៉ាងសកម្មរបស់ពួកគេបានការពារព្រៃឈើដោយជោគជ័យជាច្រើនជំនាន់។ ដើម្បីពង្រីកការការពារព្រៃឈើ យើងត្រូវទទួលស្គាល់ និងវិនិយោគនៅក្នុងសហគមន៍ទាំងនេះ។ 

ជូនចំពោះអ្នកថែរក្សាព្រៃឈើរបស់ពិភពលោក៖

យើងឮការហៅរបស់អ្នក។

ការបាត់បង់ប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីព្រៃឈើ ជីវចម្រុះ និងសង្គមព្រៃឈើ នៅតែបន្តជាសកល បើទោះបីជាមានហិរញ្ញវត្ថុផ្នែកអភិរក្សជាច្រើនទសវត្សរ៍ក៏ដោយ។ សហគមន៍ព្រៃឈើមានដំណោះស្រាយក្នុងការការពារប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីជីវចម្រុះបំផុតរបស់ពិភពលោក ប៉ុន្តែមានតែ ១% នៃហិរញ្ញវត្ថុអាកាសធាតុសកលប៉ុណ្ណោះ ដែលបានទៅដល់ជនជាតិដើមភាគតិច ម្ចាស់ប្រពៃណី និងសហគមន៍មូលដ្ឋាន។

ជូនចំពោះមិត្តសហគមន៍ព្រៃឈើ ដៃគូសហការណ៍ និងអ្នកផ្សេងទៀតដែលបានបំផុសភាពជាដៃគូនេះ។ យើងឮអ្នកហើយ។  អង្គការភាពជាដៃគូរវាងប្រជាជននិងព្រៃឈើ ត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីគាំទ្រដល់ការអំពាវនាវរបស់សហគមន៍ព្រៃឈើសម្រាប់សិទ្ធិរបស់ពួកគេក្នុងការចូលរួមដោយសមធម៌ចំពោះហិរញ្ញវត្ថុអាកាសធាតុនិងការអភិរក្ស។

របៀបចូលរួម

យើងស្វាគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិច ម្ចាស់ប្រពៃណី និងសហគមន៍មូលដ្ឋាន ព្រមទាំងសាជីវកម្ម អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាល អ្នកផ្តល់ហិរញ្ញប្បទានអាកាសធាតុ រដ្ឋាភិបាលព្រៃឈើ ម្ចាស់ជំនួយ សមាជិកសាធារណៈ និងអ្នកពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ដែលមានឆន្ទៈចូលរួមជាមួយយើងក្នុងការជំរុញការផ្តល់ហិរញ្ញប្បទានផ្ទាល់ដល់សហគមន៍ព្រៃឈើសម្រាប់អាកាសធាតុ និងជីវចម្រុះ។ .

ជនជាតិដើមភាគតិច ម្ចាស់ប្រពៃណី និងសហគមន៍ព្រៃឈើត្រូវបានអញ្ជើញជាពិសេសឱ្យដាក់បញ្ចូលទឹកដី ឬតំបន់អភិរក្សរបស់ពួកគេសម្រាប់សមាជិកភាព និងចូលរួមក្នុងដំណើរការពិគ្រោះយោបល់។ 

ចុះឈ្មោះសម្រាប់ព្រឹត្តិការណ៍នាពេលខាងមុខ

អរគុណសម្រាប់ការដាក់ស្នើ

executive committee

ដៃគូសម្របសម្រួលសមាជិក

Our Team.

foto-perfil-Beto-corte.png

Beto Borges

Forest Trends

debora-profile-photo.jpg

Debora Batista

Forest Trends

foto-perfil.jpg
jacob-profile-photo.png

Melissa Panhol

Forest Trends

Jacob Olander

Ecodecisión

20190221134412-2edit.jpg
Gustavo Sánchez Valle.jpeg
PASANG .jpeg

Gustavo Sanchez

AMPB

Anna Lehmann

Executive Director

Denis Ndeloh

CBBM

Pasang Sherpa Dolma

CIPRED

fotor-20240308214433.png
leticia-profile-photo.png

Leticia Labre

Everland

Bob-Headshot.png

Bob O'Sullivan

GreenCollar

dr-kanyinke-profile-photo.jpg

Kanyinke Sena

IPACC

foto Mateo Estrada.jpg

Mateo Estrada

OPIAC

Regan updated photo.png

Regan Pairojmahakij

RECOFTC

fotor-20240308125558.png

Mike Korchinsky

Wildlife Works

about

ដៃគូសម្របសម្រួលសមាជិក

opiac.jpg
recoftc_edited.png
FT_logo.png
alianza_mesoamericana_logo.png
cipred final  logo (1).jpeg
WW_LOGO_STACKED_2Color.png
Everland Logo 2.png
GC_Primary_Full colour_1_CMYK copy.jpg
about

ដៃគូសម្របសម្រួលសមាជិក

At COP27, the Peoples Forests Partnership welcomed 4 new organizations. In March of 2023, we welcomed 5 more organizations, and in November of the same year we welcomed the first new company member:

Logo Confeniae-01.png
CONAP_LOGO_BLANCO.jpg
Logo Cuencas Sagradas.png
Logo_Fundación Pachamama-01.png
Comunidad Ixtlan de Juarez.png
Quotes (Wildlife Works) for website (1).jpg
systemica-marca-rgb (2).png
bottom of page